بازگشت به صفحه اصلی

رشد اجتماعی کودک

رشد اجتماعی در ۳ سالگی

کودک شما مستقل تر شده و برخورد او با کودکان دیگر دوستانه تر شده است. در این سن است که احتمالا خودخواهی کنار گذاشته می شود و دوستی های با ثبات با سایر بزرگترها و کودکان شکل می گیرد. او وقتی شاهد ناراحتی کسی است با او همدردی می کند و ممکن است سخاوتمندتر نیز شده باشد.

چگونه می توانید کمک کنید :

خودخواه نبودن حاصل عضویت در گروه است.بنابراین کودک خود را تشویق کنید که در منزل بار خودش را به دوش بکشد. – در هر فرصت ممکن از او تمجید کنید.

هیچ گاه برای آشنا کردن کودک با راست گویی و صداقت زود نیست.همیشه این کار را تشویق کنید حتی اگر اعتراف به یک عمل خطا باشد.راستگویی او را تحسین کنید و دفعه ی بعد با رفتار ناپسند وی برخورد کنید. هرگز او را برای راستگویی تنبیه نکنید.

هیچ گاه برای آشنا کردن کودک با راست گویی و صداقت زود نیست.همیشه این کار را تشویق کنید حتی اگر اعتراف به یک عمل خطا باشد.راستگویی او را تحسین کنید و دفعه ی بعد با رفتار ناپسند وی برخورد کنید. هرگز او را برای راستگویی تنبیه نکنید.

بازی با دیگران را تشویق کنید :

مشارکت موجب پذیرش اجتماعی و این نیز به نوبه ی خود موجب سخاوت می شود. کاری کنید با دیگران زیاد تماس داشته باشد.